MPSV podporuje dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v roce 2018 v České republice zhruba 12 tisíc osob s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), nicméně dle mnohých odborníků jsou však skutečná čísla mnohonásobně vyšší. Data Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) hovoří dokonce o 200 000 lidech, z nichž přibližně 15 000 osob potřebuje nějaký typ sociální služby a až okolo 5 000 z nich vyžaduje vyšší míru podpory, přičemž tato čísla se každoročně zvyšují. Více informací viz odkaz na Analýzu (výstup projektu na webu).

Pro osoby s PAS v České republice přicházejí v úvahu sociální služby ambulantní (např. centra denních služeb a denní stacionáře), terénní (např. raná péče a osobní asistence) a pobytové (např. domov pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či týdenní stacionáře). Péče o tyto klienty je náročná, a to vzhledem k její velké specifičnosti. Velmi důležitým bodem je dostatečné personální zabezpečení, a to z hlediska počtu i kvalifikace personálu. Autisté totiž mají poměrně velký problém s trávením jejich volného času, tedy je třeba jim neustále nabízet různé aktivity. Tím se předchází případnému problémovému chování, které v případě, kdy je klientovi poskytována kvalitní služba s veškerými náležitostmi, může prakticky vymizet. Praxe při poskytování pobytových sociálních služeb ukázala,

že za optimální personální standard lze považovat poměr 2:3 (2 pečující na maximálně 3 klienty s PAS). V případě klientů s PAS je vhodné myslet i na přizpůsobení vnitřních prostor pobytových zařízení specifickým potřebám klientů. Je vhodné podporovat zachování jejich rodinných vazeb, a navíc jim dopřát i možnost zařídit si svůj pokoj vlastním vybavením, které jim alespoň trochu připomene či navodí atmosféru domova (rodinné fotografie, oblíbené předměty apod.). Především je však naprosto nutné maximálně dbát na individuální přistup ke každému klientovi při naplňování jeho potřeb a taktéž, aby poskytovaná péče byla komunitního charakteru.

Prostředí podpory pro zvyšování dostupnosti sociálních služeb se specifickými potřebami, mezi které patří i osoby s PAS, vytváří MPSV prostřednictvím svého projektu Rozvoj systému sociálních služeb (RSSS)

 • V rámci projektu byl ve spolupráci se skupinou expertů zpracován návrh materiálně-technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PAS, který např. definuje, jak má vypadat vybavení sociální služby a jaký je minimální počet pracovníků a který byl v praxi využit jako podklad pro investiční výzvy MPSV na rozvoj sociálních komunitních služeb speciálně pro tuto cílovou skupinu, a to jako podmínka pro vybudování nebo renovaci zařízení či vznik zcela nových služeb.
 • MPSV již dlouhodobě má sociální služby zaměřené na osoby s PAS v prioritách dotačních řízení, a to v případě dotací investičních i neinvestičních.
  • V rámci dosavadních dvou národních investičních výzev, zaměřených na služby pro osoby s PAS, již byl podpořen vznik 9 služeb s kapacitou 63 lůžek, a to celkovou částkou 82 948 000 Kč.
  • Dotace, kterými MPSV každoročně podporuje provoz těchto služeb, se od roku 2006 zvýšily o celých 77 %, z 9,6 mil. na 42,1 mil. Kč, přičemž počet podpořených služeb se konstantně pohybuje okolo 200 za rok.
 • V rámci zmíněného projektu byla rovněž vytvořena metodika pro krajské úřady pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS s cílem napomáhat krajům při lepším zjišťování a zajišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS. Metodika byla pilotována v pěti krajích (Olomoucký, Hl.m. Praha, Středočeský, Jihočeský, Kraj Vysočina).
 • Vzhledem ke skutečnosti, že komunikační obtíže se u autistů mnohdy začnou projevovat již v ranném dětském věku, nikoliv až v dospělosti, proto MPSV prostřednictvím projektu RSSS také podporuje rozvíjení využívání metod alternativní a augmentativní komunikace, které napomáhá v překonávání překážek, jež toto onemocnění přináší a umožňuje tak těmto osobám kvalitnější a plnohodnotnější zapojení do společnosti.
 • MPSV v roce 2016 rovněž vytvořilo komunikační soubor pro komunikaci s lidmi s PAS, který je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky úřadu práce.
 • Přímo řízené organizace MPSV (např. Centrum sociálních služeb Tloskov, Centrum Kociánka) průběžně přizpůsobují své služby cílové skupině osob s PAS.
 • MPSV prosadilo rozšíření nároků na pořízení motorového vozidla pro osoby s PAS.

MPSV si komplikovanou situaci osob s PAS v České republice uvědomuje, stejně jako fakt, že v některých oblastech je možné a nutné podporu osobám s PAS stále zlepšovat. K tomu, aby se zlepšila dostupnost tolik potřebných sociálních služeb, podnikáme dlouhodobě řadu kroků. Kromě výše popsaných konkrétních opatření je rovněž pro MPSV důležité pracovat na rozvíjení spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, ale i osvěta, kterou se snažíme důrazně upozornit na důležitost této problematiky, a doložit, že lidé s poruchou autistického spektra pro nás zkrátka nejsou neviditelní.

Napsat nám můžete zde nebo na e-mailovou adresu: rsss@mpsv.cz