Klíčová aktivita 01 se zaměřuje na vytvoření kritérií pro vstup do sociální služby (dále jen „kritéria“), která pomohou pověřenému pracovníkovi poskytovatele sociální služby posoudit oprávněnost nároku zájemce čerpat sociální služby nabízené poskytovatelem. V současné době není procesní mechanismus pro vstup do jednotlivých druhů, nebo forem sociálních služeb dostatečně upraven zákonem. V praxi tak někteří poskytovatelé poskytují služby uživatelům, pro které by bylo vhodnější využití jiného druhu nebo formy sociální služby.

Tvorbou kritérií by mělo být poskytovatelům sociálních služeb umožněno získat podrobnější návod pro posouzení nároku zájemce o poskytování sociální služby, tzn. např. posouzení, zda poskytnout službu terénní, ambulantní či pobytovou. Při tvorbě kritérií budou revidována související zákonná ustanovení (např. §91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vymezující důvody umožňující poskytovateli neuzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem o službu). V případě potřeby, budou nově propracovaná kritéria zapracována do zákona o sociálních službách (v návaznosti na KA 07).

Z odpovídajícího využívání sociálních služeb by měli profitovat především samotní klienti sociálních služeb. Rovněž předpokládáme pozitivní dopad na financování sociálních služeb, resp. na čerpání finančních prostředků poskytovateli sociálních služeb jen na služby pro ty klienty, kterým mají dle registrace služby poskytovat.

Z cílových skupin budou do aktivity zapojeni především poskytovatelé sociálních služeb, a to prostřednictvím účasti na kulatých stolech a zapojením do pracovních skupin pro realizaci výstupu.

Cíle KA 01

  1. Popsat kritéria, která musí osoba splňovat pro uzavření smlouvy o poskytování služby pro jednotlivé druhy nebo formy poskytování sociálních služeb.
  2. Vytvořit návod pro poskytovatele sociálních služeb, který bude specifikovat, jak kritéria používat.
  3. Nová kritéria zapracovat do příslušné legislativy nebo metodiky. Konečný výstup „Návrh řešení pro posouzení nároku na poskytování sociální služby“ bude mít formu metodického doporučení pro poskytovatele nebo formu návrhu na legislativní změny. Návrhy na legislativní změny budou dopracovány v rámci KA 07 a předloženy pracovníkům MPSV k dalšímu použití.

Výstupy aktivity 01

  • „Komparativní studie srovnání systémů posouzení oprávněnosti nároku zájemce pro vstup do sociální služby ve vybraných evropských zemích“
  • Pracovní verze „Návrhu řešení kritérií přijetí do sociálních služeb – pro jednotlivé formy poskytování (ambulantní, terénní, pobytová)“,
  • Oponentský posudek
  • Finální verze „Návrhu řešení pro posouzení nároku na poskytování sociální služby
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.