Klíčová aktivita 02 se bude primárně zabývat možnostmi zpřístupnění informací týkající se identifikace sociálních jevů prostřednictvím informačního systému pro využití širokou veřejností. Prostřednictvím této identifikace ve vazbě na konkrétní životní situací jedince bude možné přehledně poskytnout informace o typech, členění a dostupnosti sociálních služeb, které daný sociální jev řeší. Zároveň při výběru zohlední místo zvolené uživatelem, na kterém bude chtít svou situaci řešit.

Dále se bude zabývat pokračováním rozvoje systému na sledování sociálních jevů pro odbornou a vědeckou veřejnost a jeho doplněním o analytické a predikční moduly umožňující další výzkumnou práci.

V neposlední řadě se bude aktivita věnovat shromažďování a vytváření obecných a anonymizovaných statistických údajů se vztahem k sociálním, nebo společenským jevům z dostupných zdrojů a jejich poskytnutí k vědeckým účelům. Relevantní data jsou totiž v současné době shromažďována podle gesce jednotlivých resortů, a ačkoli jsou často průběžně zveřejňována, nebyla dosud nikde konsolidována pro systematickou práci.

Výstupem aktivity by tak měl být mj. nástroj umožňující plánování a financování sociálních služeb a predikci trendů výskytu negativních sociálních jevů, případně i teoretického dopadu legislativních, či ekonomických opatření.

Cíle KA 02

  1. zpřístupnění informací o sociálních jevech a službách široké veřejnosti
  2. rozšíření stávajícího informačního systému o analytické a predikční funkce
  3. rozšíření datové základny o další sociální a jiné jevy mající vztah, vazbu či dopad na trendy a hodnoty výskytu negativních sociálních jevů

Výstupy KA 02

  • Rozšířené funkcionality Informačního systému pro sledování sociálních jevů
  • Rozšířená datová základna Informačního systému pro sledování sociálních jevů
  • Implementace IS jako samostatné části plánovaného Agendového informačního systému MPSV
  • Návrh dalšího rozvoje „Jednotné datové základny sociálních služeb a jevů“
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.