Klíčová aktivita 06 se věnuje rozvoji komunikačních nástrojů pro osoby se zdravotním postižením se specifickými způsoby komunikace a  jejich aplikaci v praxi ČR. Částečně napomáhá k naplňování opatření z Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025: Opatření E.3.1 – Zajistit osvětu mezi pečujícími osobami. Současně pomůže podpořit aplikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v ČR.

Přístup ke službám ve veřejném zájmu a účast osob se zdravotním postižením na politickém a veřejném životě je determinována mj. i možností vzájemné komunikace všech dotčených aktérů (osoba se zdravotním postižením, neformální pečovatelé, poskytovatel sociální služby, pracovník státní správy, veřejnost a další). Tu je možné podpořit aplikací nástrojů alternativní a augmentativní komunikace (dále jen „AAK“). AAK je velmi širokou oblastí vzhledem k variabilitě stupňů i typů postižení, kde mohou být její metody využívány.

Klíčová aktivita se nejprve zaměří na sumarizaci nástrojů alternativní a augmentativní komunikace pro cílovou skupinu osoby s demencí a osoby s poruchou autistického spektra. Dále aktivita napomůže šířit povědomí o možných metodách komunikace s lidmi s demencí a s poruchou autistického spektra  podpoří možnosti osob se specifickým způsobem komunikace v samostatném jednání na úřadech i v sociálních službách.

Cíle KA 06

Vytvořit materiály shrnující používané metody AAK a jeho zpřístupnění na webu spolu s vybranými komunikačními nástroji.

Výstupy KA 06

  • Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí
  • Materiál shrnující způsob komunikace a nástroje pro komunikaci pro osoby s demencí
  • Materiál shrnující způsob komunikace a nástroje pro komunikaci pro osoby s poruchou autistického spektra
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.