Klíčová aktivita 07 se zabývá přípravou podkladů pro legislativní a další strategické kroky, které budou směřovat k rozvoji systému sociálních služeb v ČR. V rámci aktivity budou zpracovávány výstupy a podněty z realizace dílčích aktivit projektu do podoby legislativních návrhů či metodických výkladů ve vazbě na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy k tomuto zákonu a případně další právní normy související s oblastí sociálních služeb. Dále se dílčí část aktivity zaměří na oblast sociálně zdravotního pomezí, problematiku podpory sociálních služeb pro osoby s PAS, metodickou podporu při implementaci GDPR, fungování sociálních služeb při epidemiologické/pandemické hrozbě a problematiku LGBT komunity v sociálních službách.

Cíle KA 07

 1. Vytvořit „Doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému sociálních služeb“ skrze činnost expertního týmu (jedná se o soubor dílčích návrhů vytvořených v rámci KA 07 za celou dobu realizace projektu).
 2. Vytvořit „Komparativní analýzu poskytování zdravotní péče v pobytových službách komunitního a ústavního charakteru
 3. Vytvořit výstupy z oblasti sociálně zdravotního pomezí skrze činnost expertního týmu
 4. Vytvořit metodický materiál k LGBT komunitě zejména pro sociální služby
 5. Realizovat aktivity na podporu sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v ČR
 6. Poskytovat podporu při implementaci GDPR do praxe
 7. Vytvořit praktická doporučení pro metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb při epidemiologické/pandemické hrozbě, a to s cílem zmírnit negativní dopad epidemiologické/pandemické situace na chod sociálních služeb „

Výstupy KA 07

 • Praktická doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému sociálních služeb
 • Materiálně-technický a personální standard sociálních služeb pro osoby s PAS
 • Metodika pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v ČR
 • Metodika řešení vykazování a úhrad zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • Doporučený postup k implementaci GDPR pro subjekty působící v oblasti výkonu sociální politiky v prostředí ČR (průběžně aktualizovaný)
 • Metodický materiál k LGBT komunitě v rámci sociálních služeb
 • Systémové řešení materiálně-technického zajištění a personálního zabezpečení sociálních služeb pro cílové skupiny se specifickými potřebami
 • Komparativní analýza poskytování zdravotní péče v pobytových službách komunitního a ústavního charakteru
 • Prezenční listiny ze setkání expertních týmů
 • Oponentský posudek
 • Praktická doporučení pro metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb při epidemiologické/pandemické hrozbě
error: Obsah je chráněn před kopírovaním.